Lean Leadership

Staňte se skutečným Leaderem, který je schopen vytvářet prostor pro rozvoj samostatnosti svých zaměstnanců při zlepšování vlastních procesů, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší.

Role praktického leadera při rozvoji zaměstnanců

Rozvíjíme vedoucí zaměstnance na všech úrovních organizace, aby správně plnili svou roli vlastníků procesů a dokázali nastavit bezpečné prostředí pro jejich zlepšování.

Vysvětlíme smysl jejich pravidelné přítomnosti na místě, kde se přidává hodnota. Učíme je, jak správně reagovat na výsledky a jednání svých týmů a jak být vzorem žádoucího chování. Společně se dohodneme na základních rutinách zlepšování výrobních i administrativních procesů a učení se z nových zkušeností.

Naučíme leadery zadávat náročné úkoly zaměřené na plnění cílů společnosti definovaných v rámci plánovaného rozvoje firmy (Hoshin Kanri). Jak výsledky transparentně vizualizovat, aby to dávalo zaměstnancům smysl a zpětnou vazbu skutečného plnění a motivaci včas reagovat. Spolupracovat a učit své zaměstnance systematickému vědeckému přístupu při zlepšování procesů.

Ukážeme cestu aktivního zapojení všech zaměstnanců a jejich opravdového rozvoje v oblasti řešení problémů a hledání nových možností při zlepšování procesů. Cílem je vytvořit silnou firemní infrastrukturu „učící se“ organizace a kapacitu firmy pro zlepšování všech procesů a efektivní řešení problémů.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Sladění se strategií – sladíme náročné úkoly (výzvy) se strategií firmy.
 2. Role lean leadera – nastavíme rutinu pro leadery (LEADER-GEMBA) a naučíme je aktivně naslouchat a dávat konstruktivní zpětnou vazbu přímo v procesu.
 3. Transparentnost procesu – zajistíme okamžité odhalení bariér očekávaného výkonu a jejich rychlé odstranění.
 4. Kata koučink / PDSA – naučíme používat vědecký přístup při zlepšování procesu a jak tuto dovednost naučit další zaměstnance (role kata kouče).
 5. A3 / PDCA – zavedeme a mentorujeme A3 / PDCA (role šampiona).

Cíle a benefity


Zvýšení procenta aktivně
zapojených zaměstnanců

Zajištění plnění KPI
oddělení / firmy

Snížení počtu
otevřených problémů

Snížení fluktuace
zaměstnanců

 

Máte zájem o Lean Leadership? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

30% snížení fluktuace výrobních THP zaměstnanců.

Dopady: Stabilizoval se podpůrný tým výroby. Zajištěno plynulé předávání know-how a efektivnější dokončování otevřených akcí, což vedlo ke zvýšení úspěšnosti strategických projektů. Zvýšení atraktivity zaměstnavatele na trhu práce. To vedlo k úspoře ročních nákladů na nábor a onboarding nových zaměstnanců – 500.000 Kč

Kde: Výrobní strojírenská firma

Počet zaměstnanců aktivně zapojených do zlepšování procesu se zdvojnásobil.

Dopady: Snížilo se přetížení aktivních zaměstnanců a zvýšil se počet uzavřených problémů. Tím se zlepšilo plnění stanovených KPI. V řešitelských týmech se nejen zvýšila efektivita, ale také se zlepšila celková atmosféra ve firmě.

Kde: Výrobní potravinářská firma

Počet současně otevřených problémů klesl během tří měsíců o 56 %.

Dopady: Stabilizoval se a zvýšil směnový výstup, což mělo za následek zkvalitnění plánování. Tím se narovnala materiálová spotřeba a vyřešili se prostoje způsobené nedostatkem materiálu na lince. Jako sekundární efekt se zvýšila schopnost zaměstnanců reagovat na problémy strukturovaně a především samostatně.

Kde: Výrobní kosmetická firma

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.